Istraživanje

Vjerujemo da svako smisleno društveno i političko djelovanje mora počivati ​​na koherentnom razumijevanju snaga protiv kojih se mobilizira. Zbog toga se važan dio našeg rada u svim programskim arenama vrti oko onoga što nazivamo „angažiranim istraživanjem“. Cilj nam je ne samo raspetljati empirijsku stvarnost, nego i koristiti ovaj rad za osmišljavanje i argumentiranje zauzimanja političkih pozicija. Koristimo čitav niz pristupa i razvijamo male, direktno angažirane lokalne istraživačke akcije i velike istraživačke inicijative, kao i lokalnu i međunarodnu suradnju i kolektivne istraživačke projekte.

We believe that any meaningful social and political action must rest on coherent understanding of the forces against which it mobilizes. An important part of our work in all our program areas is therefore focused on what we call ‘engaged research’. Our goal is not only to untangle the empirical reality, but also to use this work  to devise and argue for political position taking. We use a range of approaches and develop small, directly engaged local research actions and big research initiatives, as well as local and international collaborations and collective research projects.

Zanimanje za iskustva i istoriju žena, posebno u kontekstu bivše Jugoslavije jedan je od osnovnih pokretača našeg rada. Počelo je 2010. godine inicijativom “Živi solidarnost”. Rad se nastavio kroz različite forme i sadržaje pod krilaticom „Šta je nama naša borba dala?“. Tokom 2014. započet  je rad na sistematskom digitalnom arhiviranju emancipacijskih i utopijskih elemenata prošlosti ovih prostora. Rezultirao je izradom on-line Arhiva antifašističke borbe žena Bosne i Hercegovine i Jugoslavije – koji je zvanično pokrenut u martu 2015 godine. Arhiv sadrži više hiljada dokumenata, fotografija, brojne sekundarne izvore i umjetničke radove. U decembru 2016., u formi zbornika radova pod nazivom „Izgubljena revolucija. AFŽ između mita i zaborava“, predstavljen je rezultat istraživačkog ‘suočavanja sa arhivom’ više autorica i autora. Zbornik predstavlja važan, a velikim dijelom i pionirski doprinos obradi ovog dijela istorije ženskog organizovanja i borbe. 

U decembru 2019.godine, nakon višemjesečnog istraživanja građe AFŽa iz fundusa Historijskog muzeja BiH u Sarajevu priređena je i izložba Polet žena koja sada čini stalnu postavku Muzeja. 

Postavka se sastoji od brojnih artefakta iz fundusa Muzeja, arhivskih dokumenata, fotografija, knjiga, periodike, postera i trodimenzionalnih objekata i tako objedinjuje sve njegove kolekcije.

Interest in experiences and history of women, particularly in the former Yugoslavia context is one of the key drivers behind our work. It started in 2010 as  ‘Live Solidarity’ initiative. The work has continued through different forms and contents under a motto ‘What has our struggle given us?’. In 2014,  we started working on systematic digital archiving of emancipatory and utopian elements of this region’s past. It has resulted in developing an online Archive of Anti-Fascist struggle of women in BiH and Yugoslavia – officially launched in March 2015. The archive contains thousands of documents, photographs and a number of secondary sources and works of art. In December 2016, the result of ‘facing the archive’ research work of several authors was presented in a form a Volume titled ‘Lost Revolution. Women’s Antifascist Front between myth and forgetting’. The Collection represents a significant, and essentially a pioneering contribution to exploring this part of history of women's ways of organizing and struggles. 

In December 2019, after a months-long research of the AFŽ material in the Historical Museum of BiH collection in Sarajevo, the exhibition ‘Polet žena’ (Verve of Women), now a part of the Museum's permanent collection, was prepared. The exhibition consists of numerous artifacts from the Museum's holdings, archival documents, photographs, books, periodicals, posters and three-dimensional objects, thus uniting all its collections.

Važan fokus rada u posljednjih nekoliko godina usmjeren je na pitanja upravljanja zajedničkim dobrima u urbanom i neurbanom okruženju. Nizom inicijativa u toku 2014 godine počinje naš snažniji angažman unutar ove problematike. Od tada je poduzet obiman istraživački, izdavački, edukacijski i organizacijski rad na terenu, posvećen javnoj promociji i kritičkoj analizi odnosa upravljanja resursima, te organizovanju participacije. Istovremeno je sve važniji postajao rad s okolišnim i resurnim pitanjem, kao materijalnim preduslovima života, u obimu širem od urbanog. Rad je pratila intenzivna istraživačka i izdavačka aktivnosti, objavljen je zbornik ‘Šta da napišem na zidu? (2014) veći broj kraćih tekstova u različitim formatima, kao i priručnici za praktično organizovanje i djelovanje na lokalnom nivou Set alata za zajedničke prostore (2015) i Smjernice za samoupravu (2017).

In recent years, our focus has been directed to issues related to governing of common goods in urban and non-urban environments. Our stronger involvement in this topic started in 2014 with a series of initiatives. Since then, extensive research, publishing, educational and organizational work has been done in the field, dedicated to public promotion and critical analysis of issues related to resource management, and to organizing and participating. At the same time, the work on environmental and resource issues as material requirements of life has become increasingly important in the scope broader than the urban one. The work has been supported by intensive research and publishing activity; the publication ‘What to Write on the Wall?’ was published in 2014 – a number of short texts in different formats, and manuals on practical organization and action at local level – Tool kit for common spaces (2015) and Guidelines for self-governance (2017).