Suradnje

Važan dio našeg rada čini suradnja s organizacijama, grupama, sindikatima, inicijativama i intitucijama. Surađujemo na temama koje nas društveno i politički zanimaju i pokreću, u području obrazovanja i istraživanja, umjetničke i kulturne proizvodnje, mobilizacije i organizacije. Važnim ciljem smatramo njegovanje i razvijanje lokalnih i međunarodnih odnosa. Članica smo lokalnih i međunarodnih mreža unutar kojih nastojimo doprinijeti otporu destruktivnim trendovima kapitalističkog sistema XXI. vijeka.

An important aspect of our work is collaboration with organizations, groups, trade unions, initiatives and institutions. We collaborate on topics of social and political interest to us, topics that are driving forces for us in education and research, artistic and cultural production, mobilization and organization. A very important goal is to nurture and develop local and international relations. We are a member of local and international networks within which we try to contribute to resisting the destructive trends of the 21st century capitalist system.

Vode i rijeke

Voda je bazični resurs neophodan za održavanje svog živog svijeta. Kapitalizam i njegov razvoj u XXI. vijeku svuda su na različite načine utjecali na ukupne vodne resurse s kojim svijet raspolaže. U Bosni i Hercegovni i na Balkanu, u posljednjoj je deceniji, pod krinkom podrške tranziciji ka obnovljivim izvorima energije, došlo do eksplozije interesa za iskorištavanje rijeka i proizvodnju električne energije. Male i veće hidroelektrane niču ili su u planu, te prijeti realna opasnost od nepovratnog uništavanja riječnih tokova i povezanih životnih staništa. Ljudi međutim ne stoje po strani. Žene Kruščice simbol su otpora koji slobodni ljudi širom svijeta i naše zemlje poduzimaju, a Koalicija za rijeke organizovani izraz ujedinjenog prostesta. Crvena je članica Koalicije, više godina aktivno sarađuje sa ženama Kruščice i nastoji dati i svoj skromni doprinos ovoj iznimno važnoj borbi. Dio smo i Evropskog pokreta za vodu (Europena Water Movement) i potpisnica Napuljske povelje Evropskog pokreta za vodu kao zajedničko dobro, koju možete pročitati ovdje.

Stambeno pitanje
Jedna od osnovnih ljudskih potreba je imati siguran prostor, mjesto za život, kao što su kuća ili stan. Organizacija stanovanja, održivo i sistematsko rješavanje pitanja proizvodnje, distribucije i organizacije prostora za život mora biti strateška orijentacija svakog naprednog društva. Borba da se stambeno pitanje stavi visoko na listi političkih prioriteta vodi se širom svijeta. Crvena ovu borbu smatra izuzetno važnom. Članica smo Evropske koalicije za stanovanje (European housing coalition) koja nastoji internacionalizirati ovo pitanje na nivou evropskog kontintenta.
Pravo na grad

Živimo u eri dominacije grada kao političkog, ekonomskog i simboličkog centra civilizacije. Neuporedivo ubrzavanje urbanizacije dovela je do situacije u kojoj većina svjetskog stanovništva živi u gradovima. Time je ‘urbano pitanje’ izbilo u prvi plan kao istovremeno centralno pitanje organizacije proizvodnje, toka viška vrijednosti, političkog upravljanja te u konačnici organizovanja populacije i njene svakodnevnice. Zbog toga i svaka borba za progresivnu transformaciju društva mora kao centralno pitanje postaviti pitanje urbane organizacije svijeta budućnosti. Pravo na grad ideja je koja artikuliše jedan mogući pristup toj budućnosti. Crvena već više godina praktično radi na njenoj realizaciji u saradnji sa različitim inicijativama i grupama angažiranim na različitim lokalnim pitanjima.

 

Više informacija na facebook stranici: Zajednicki grad

Radni i proizvodni odnosi

Ključnu dimenziju svake društvene organizacije predstavlja organizacija proizvodnje i neophodnog rada. Živimo u klasnom društvu koje prema klasnoj strukturi definiše poziciju u organizaciji odnosa proizvodnje i shodno tome distribuira moć i mogućnosti. Crvena se zalaže za društvo koje moć i mogućnosti distribuira u korist klase koja je u većini. Za nešto tako potreban je sistematski rad na organizaciji ove većine, ali i na gradnji veza sa drugim pokretima čija borba podrazumjeva šire generalne potrebe, potrebe klasa ili grupa koje su isključene ili po osnovu drugih kriterija društvenog razlikovanja izložene nasilju. Crvena, suradnjom sa sindikalnim pokretnom nastoji dati doprinos tom zadatku.

Historijski Muzej BiH
Crvena od osnivanja blisko surađuje sa Historijskim muzejom Bosne i Hercegovine. Muzeji i arhivi čine memorijalnu bazu društava i igraju ulogu kulturnih stubova koji garantuju određeni kontinuitet i značaj. Nema društva bez sistematiziranog arhiva, ali je njegova sistematizacija istovrsna sa političkom borbom koja je historijski karakterizirala ovo ili ono društvo. Fundus, položaj i simbolički značaj Historijskog muzeja Bosne i i Hercegovine odigrali su centralnu ulogu u našem radu. Jednako, mnogo našeg rada uloženo je u to da se Muzej učini živim, dinamičnim, relevantnim i provokativnim, sukladnim sa ambivalentnim naslijeđem koje utjelovljuje.
Precious plastic
Društvenu ulogu tehnologije određuju forme njene političke upotrebe. Crvena nastoji promovirati i razvijati tehnička i tehnološka znanja i rješenja koja poboljšavaju naše živote, unaprijeđuju proizvodnju i upravljanje resursima, dijeljenje i dekomodifikaciju društvenih odnosa i odnosa s okolišom. Od 2017. godine, u saradnji sa više univerziteta u zemlji i svijetu razvijamo Precious plastic Sarajevo hub kao mali eksperimetnalni program posvećen razvoju mašina za kreativnu reciklažu plastičnog otpada.
Transmaking

Od 2016. godine smo partneri smo u globalnom istraživačkom projektu Transmaking koji ispituje veze kulture, politike i ekonomije i njihov transformacioni potencijal. Projekat se finansira kroz program Europske Unije Horizont2020.

Waters and rivers

Water is the essential resource necessary to sustain all life. Capitalism and its development in the 21st century have in different ways affected water resources available to the world. There has been an explosion of interest in exploiting rivers and in electricity production in Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans in the last decade, all under a mask of support to transition towards renewable energy sources. Small and big hydroelectric power plants have sprung or are planned, and there is a real danger of irreversibly destroying rivers and related living environments. People however are not just bystanders. Women of Kruščica are the symbol of resistance of free people around the world and in our country, and the Coalition for the Rivers is an organized expression of united protest. Crvena is a Coalition member, and for years has been actively working with the women of Krušcica and endeavored to contribute to this extremely important fight. We are part of the European Water Movement and signatories of the The Naples Charter of the European Movement for Water as a Commons, available here.  

Housing issue

One of the fundamental human needs is to have a safe space, a living space, such as a house or a flat.  Strategic orientation of every advanced society must include organizing housing, resolving the issue of production in sustainable and systematical way, distributing and organizing living space. The struggle to put the housing issue high on the list of political priorities is being waged throughout the world. Crvena considers this struggle extremely important. We are a member of the European Housing Coalition that is trying to internationalize this issue at the European continent level.

The right to the city

We live in an era dominated by the city as a political, economic and symbolic civilization center. Unparalleled acceleration of urbanization has led to a situation where majority of the world's population lives in cities. This has put the ‘urban issue’ to the fore as the issue of production organization, value surplus flow, political management and finally organizing population and their everyday life. Therefore, every struggle for progressive transformation of the society needs to primarily focus on urban organization of the world of the future. The right to the city is an idea articulating a potential approach to the future. Crvena has been working on its implementation for years, in cooperation with different initiatives and groups working on different local issues.

More info on facebook page: Zajednicki grad

Work and production relations

A key dimension of every social organization is organization of production and essential work. We live in a class society that, according to the class structure, determines the position within the organization of the production relations and distributes power and opportunities accordingly. Crvena advocates a society that distributes power and opportunities for the benefit of the class that is its majority. Something like this requires systematic work on organizing this majority, and building relationship with other movements whose struggle implies broader general needs, needs of classes and groups excluded or exposed to violence based on other social differentiation criteria.  Crvena, in cooperation with the trade union movement, seeks to contribute to that mission.

Historical Museum of BiH

Crvena has, since its establishment, closely worked with the Historical Museum of Bosnia and Herzegovina. Museums and archives compose a memory foundation of the society and represent cultural pillars that guarantee its continuity and significance. There is no society without a systematized archive, but its systematization is equivalent to political struggle that has historically characterized one society or another. The collection, its position and the symbolic value of the Historical Museum of Bosnia and Herzegovina played a key role in our work. Equally, we have invested a lot of effort to make the Museum live, dynamic, relevant and provocative, compliant with ambivalent heritage it represents.

Precious plastic

Social form of the technology is determined by forms of its political use. Crvena seeks to promote and develop technical and technological knowledge and solutions that improve our lives, enhance production, resource management and decommodification of social and environmental relations. Since 2017, in cooperation with a number of universities in the country, we have been developing the Precious Plastic Sarajevo hub as a small experimental program for development of creative plastic recycling machines.

Trans-making

In 2016, we became partners in Trans-making, a global research project that examines relation between culture, politics and economy and their transformational potential. The project is financed under the EU Horizon 2020 program.

Suradnje
Važan dio našeg rada čini suradnja s organizacijama, grupama, sindikatima, inicijativama i intitucijama. Surađujemo na temama koje nas društveno i politički zanimaju i pokreću, u području obrazovanja i istraživanja, umjetničke i kulturne proizvodnje, mobilizacije i organizacije. Važnim ciljem smatramo njegovanje i razvijanje lokalnih i međunarodnih odnosa. Članica smo lokalnih i međunarodnih mreža unutar kojih nastojimo doprinijeti otporu destruktivnim trendovima kapitalističkog sistema XXI. vijeka.
Vode i rijeke
Voda je bazični resurs neophodan za održavanje svog živog svijeta. Kapitalizam i njegov razvoj u XXI. vijeku svuda su na različite načine utjecali na ukupne vodne resurse s kojim svijet raspolaže. U Bosni i Hercegovni i na Balkanu, u posljednjoj je deceniji, pod krinkom podrške tranziciji ka obnovljivim izvorima energije, došlo do eksplozije interesa za iskorištavanje rijeka i proizvodnju električne energije. Male i veće hidroelektrane niču ili su u planu, te prijeti realna opasnost od nepovratnog uništavanja riječnih tokova i povezanih životnih staništa. Ljudi međutim ne stoje po strani. Žene Kruščice simbol su otpora koji slobodni ljudi širom svijeta i naše zemlje poduzimaju, a Koalicija za rijeke organizovani izraz ujedinjenog prostesta. Crvena je članica Koalicije, više godina aktivno sarađuje sa ženama Kruščice i nastoji dati i svoj skromni doprinos ovoj iznimno važnoj borbi.
Stambeno pitanje
Jedna od osnovnih ljudskih potreba je imati siguran prostor, mjesto za život, kao što su kuća ili stan. Organizacija stanovanja, održivo i sistematsko rješavanje pitanja proizvodnje, distribucije i organizacije prostora za život mora biti strateška orijentacija svakog naprednog društva. Borba da se stambeno pitanje stavi visoko na listi političkih prioriteta vodi se širom svijeta. Crvena ovu borbu smatra izuzetno važnom. Članica smo Evropske koalicije za stanovanje (European housing coalition) koja nastoji internacionalizirati ovo pitanje na nivou evropskog kontintenta.
Pravo na grad

Živimo u eri dominacije grada kao političkog, ekonomskog i simboličkog centra civilizacije. Neuporedivo ubrzavanje urbanizacije dovela je do situacije u kojoj većina svjetskog stanovništva živi u gradovima. Time je ‘urbano pitanje’ izbilo u prvi plan kao istovremeno centralno pitanje organizacije proizvodnje, toka viška vrijednosti, političkog upravljanja te u konačnici organizovanja populacije i njene svakodnevnice. Zbog toga i svaka borba za progresivnu transformaciju društva mora kao centralno pitanje postaviti pitanje urbane organizacije svijeta budućnosti. Pravo na grad ideja je koja artikuliše jedan mogući pristup toj budućnosti. Crvena već više godina praktično radi na njenoj realizaciji u saradnji sa različitim inicijativama i grupama angažiranim na različitim lokalnim pitanjima.

Više informacija na facebook stranici: Zajednicki grad

 

Radni i proizvodni odnosi

Ključnu dimenziju svake društvene organizacije predstavlja organizacija proizvodnje i neophodnog rada. Živimo u klasnom društvu koje prema klasnoj strukturi definiše poziciju u organizaciji odnosa proizvodnje i shodno tome distribuira moć i mogućnosti. Crvena se zalaže za društvo koje moć i mogućnosti distribuira u korist klase koja je u većini. Za nešto tako potreban je sistematski rad na organizaciji ove većine, ali i na gradnji veza sa drugim pokretima čija borba podrazumjeva šire generalne potrebe, potrebe klasa ili grupa koje su isključene ili po osnovu drugih kriterija društvenog razlikovanja izložene nasilju. Crvena, suradnjom sa sindikalnim pokretnom nastoji dati doprinos tom zadatku.

Historijski Muzej BiH
Crvena od osnivanja blisko surađuje sa Historijskim muzejom Bosne i Hercegovine. Muzeji i arhivi čine memorijalnu bazu društava i igraju ulogu kulturnih stubova koji garantuju određeni kontinuitet i značaj. Nema društva bez sistematiziranog arhiva, ali je njegova sistematizacija istovrsna sa političkom borbom koja je historijski karakterizirala ovo ili ono društvo. Fundus, položaj i simbolički značaj Historijskog muzeja Bosne i i Hercegovine odigrali su centralnu ulogu u našem radu. Jednako, mnogo našeg rada uloženo je u to da se Muzej učini živim, dinamičnim, relevantnim i provokativnim, sukladnim sa ambivalentnim naslijeđem koje utjelovljuje.
Precious plastic
Društvenu ulogu tehnologije određuju forme njene političke upotrebe. Crvena nastoji promovirati i razvijati tehnička i tehnološka znanja i rješenja koja poboljšavaju naše živote, unaprijeđuju proizvodnju i upravljanje resursima, dijeljenje i dekomodifikaciju društvenih odnosa i odnosa s okolišom. Od 2017. godine, u saradnji sa više univerziteta u zemlji i svijetu razvijamo Precious plastic Sarajevo hub kao mali eksperimetnalni program posvećen razvoju mašina za kreativnu reciklažu plastičnog otpada.
Transmaking

Od 2016. godine smo partneri smo u globalnom istraživačkom projektu Transmaking koji ispituje veze kulture, politike i ekonomije i njihov transformacioni potencijal. Projekat se finansira kroz program Europske Unije Horizont2020.

Collaboration

An important aspect of our work is collaboration with organizations, groups, trade unions, initiatives and institutions. We collaborate on topics of social and political interest to us, topics that are driving forces for us in education and research, artistic and cultural production, mobilization and organization. A very important goal is to nurture and develop local and international relations. We are a member of local and international networks within which we try to contribute to resisting the destructive trends of the 21st century capitalist system.

Waters and rivers

Water is the essential resource necessary to sustain all life. Capitalism and its development in the 21st century have in different ways affected water resources available to the world. There has been an explosion of interest in exploiting rivers and in electricity production in Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans in the last decade, all under a mask of support to transition towards renewable energy sources. Small and big hydroelectric power plants have sprung or are planned, and there is a real danger of irreversibly destroying rivers and related living environments. People however are not just bystanders. Women of Kruščica are the symbol of resistance of free people around the world and in our country, and the Coalition for the Rivers is an organized expression of united protest. Crvena is a Coalition member, and for years has been actively working with the women of Krušcica and endeavored to contribute to this extremely important fight.

Housing issue

One of the fundamental human needs is to have a safe space, a living space, such as a house or a flat.  Strategic orientation of every advanced society must include organizing housing, resolving the issue of production in sustainable and systematical way, distributing and organizing living space. The struggle to put the housing issue high on the list of political priorities is being waged throughout the world. Crvena considers this struggle extremely important. We are a member of the European Housing Coalition that is trying to internationalize this issue at the European continent level.

The right to the city

We live in an era dominated by the city as a political, economic and symbolic civilization center. Unparalleled acceleration of urbanization has led to a situation where majority of the world's population lives in cities. This has put the ‘urban issue’ to the fore as the issue of production organization, value surplus flow, political management and finally organizing population and their everyday life. Therefore, every struggle for progressive transformation of the society needs to primarily focus on urban organization of the world of the future. The right to the city is an idea articulating a potential approach to the future. Crvena has been working on its implementation for years, in cooperation with different initiatives and groups working on different local issues.

More info on facebook page: Zajednicki grad

Work and production relations

A key dimension of every social organization is organization of production and essential work. We live in a class society that, according to the class structure, determines the position within the organization of the production relations and distributes power and opportunities accordingly. Crvena advocates a society that distributes power and opportunities for the benefit of the class that is its majority. Something like this requires systematic work on organizing this majority, and building relationship with other movements whose struggle implies broader general needs, needs of classes and groups excluded or exposed to violence based on other social differentiation criteria.  Crvena, in cooperation with the trade union movement, seeks to contribute to that mission.

Historical Museum of BiH

Crvena has, since its establishment, closely worked with the Historical Museum of Bosnia and Herzegovina. Museums and archives compose a memory foundation of the society and represent cultural pillars that guarantee its continuity and significance. There is no society without a systematized archive, but its systematization is equivalent to political struggle that has historically characterized one society or another. The collection, its position and the symbolic value of the Historical Museum of Bosnia and Herzegovina played a key role in our work. Equally, we have invested a lot of effort to make the Museum live, dynamic, relevant and provocative, compliant with ambivalent heritage it represents.

Precious plastic

Social form of the technology is determined by forms of its political use. Crvena seeks to promote and develop technical and technological knowledge and solutions that improve our lives, enhance production, resource management and decommodification of social and environmental relations. Since 2017, in cooperation with a number of universities in the country, we have been developing the Precious Plastic Sarajevo hub as a small experimental program for development of creative plastic recycling machines.

Trans-making

In 2016, we became partners in Trans-making, a global research project that examines relation between culture, politics and economy and their transformational potential. The project is financed under the EU Horizon 2020 program.