Umjetnost

Jedan od utemeljujućih organizacijskih impulsa bio je onaj stvaralački. Teza od koje se krenulo je da je u umjetničkoj obradi i komunikaciji ključ društveno-političke transformacije. Organizacija se 2010. godine stvara u napetom odnosu feminističkih politika, umjetnosti, zajedničkog angažmana i kolaborativnih praksi. Prve zamisli i ideje nastajale su kroz stalne dijaloge i zajednički ženski rad, umjetnica, kustosica, pjesnikinja i drugarica. U 2011. godini s radom započinje kustoski feministički kolektiv Red mined. U kolaborativnom stvaralačkom procesu koji je trajao od 2011.do 2015.godine, sa programom i međunarodnim edicijama interaktivne izložbe suvremene umjetnosti i živog arhiva Bring In Take Out Living Archive nastojalo se feministički način razmišljanja integrirati u reprezentacijske politike suvremene umjetnosti. Kolektiv Red Mined je do sada kurirao i realizirao brojne izložbe i prestižne umjetničke događaje širom Evrope, a od 2017. godine, realizira i seriju eksperimentalnih intervencija iz domena umjetničke i životne prakse pod nazivom Symposium. Udaljavajući se od diskursa društveno angažirane umjetnost,  simpoziji se otvara kao novi prostoru za umjetničke i životne prakse u kojima „sve postaje moguće“. 2018.godine pokrenut je i međunarodni rezidencijalni program Nona Residency koji nudi nestruktuirane i fleksibilne uvjete za (ne)proizvodnju i razmjenu, potičući slobodan protok ideja, iskustava i metodologija rada namijenjen umjetnicama, kustosicama i istraživačicama koje djeluju u širokom opsegu feminističkih praksi. Do sada je naš kolektiv i naši članovi i članice kurirao, producirao i realizirao i sudjelovao u nizu umjetničkih događaja u zemlji i u svijetu.

One of the fundamental organizational impulses was the creative one. Initial thesis was that artistic elaboration and communication are key to social and political transformation. The organization was established in tight relationship between feminist politics, art, shared commitment and collaborative practices. The first ideas were born through continuous discussions and joint work of women – artists, curators, poets and friends. In 2011, a feminist curatorial collective Red Mined was formed. In a collaborative creative process between 2011 and 2015, with its program and international editions of interactive exhibition of contemporary art and live Bring In Take Out Living Archive, the collective sought to integrate the feminist way of thinking in representational politics of contemporary art. The Red Mined collective has so far curated and implemented a number of exhibitions and prestigious artistic events throughout Europe, and since 2017, it has been implementing a series of experimental interventions within the artistic and life practice under the name Symposium. Distancing itself from the discourse of socially engaged art, symposiums are opened as new spaces for artistic and life practices in which ‘everything becomes possible’. In 2018, an international residential program Nona Residency was launched offering non-structural and flexible conditions for (non)production and exchange, encouraging free flow of ideas, experiences and work methodologies to women researchers who work within a broad scope of feminist practices. Our collective and our members have so far curated, produced, implemented and participated in a number of events in the country and abroad.