Politička nemoć i moć – Boriša Mraović i Darko Vujica

dec 22, 2021 | 2021., Proizvodnja

Crvena predstavlja prilog raspravi o funkcionisanju i ograničenjima demokratskih procedura, ulozi i važnosti participativnih procesa i mehanizama te o praktičnoj realnosti participacije u upravljanju u Sarajevu.

Politička nemoć i moć. Demokracija i limiti participacije

Boriša Mraović i Darko Vujica

Participativna demokracija se može odrediti kao „idealan demokratski model unutar kojega je rasprava o idejama, normama, principima, interesima i mehanizmima samog odlučivanja stalno otvorena za intervenciju svih građana.“  Nije dovoljno samo birati jednom u četiri godine, a potom biti isključen iz sistema donošenja odluka do narednog izbornog ciklusa. Demokratski poredak treba i dodatne mehanizme i načine za artikulaciju, formulaciju, ispitivanje, promjenu, prihvaćanje ili odbacivanje demokratske volje. Odluke moraju biti konstantno podložne masovnom demokratskom ispitivanju. Mnoge zemlje, uključujući našu, poznaju ove mehanizme i primjenjuju ih u praksi. Pitanje je da li ova praksa garantuje i više demokratije u procesima upravljanja. Više o tome u nastavku.

Izdavač: Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena, Sarajevo, 2021.

Za izdavača: Danijela Dugandžić

Lektura i korektura: Faik Imamović

Dizajn i priprema za štampu: Bojan Stojčić

 

Čitajte i dijelite.

 


 

Tekst je realizovan zahvaljujući podršci European Endowment for Democracy.

Mišljenja i stavovi su isključiva odgovornost izdavača.


 

 

 

0
0
1
0
0
0
0