Mogućnosti jačanja radničkog pokreta u BIH – Goran Marković

jun 17, 2019 | 2019., Proizvodnja, Učionice

Predavanje Gorana Markovića pokušati će odgovoriti na nekoliko važnih pitanja: Šta je radnički pokret u Bosni i Hercegovini danas? Koje organizacije ga čine? Šta su uzroci ideološke konfuzije i birokratskog okoštavanja sindikata kao ekonomskog krila radničkog pokreta? Koje su pretpostavke formiranja i razvoja političkog krila radničkog pokreta koji bi činile političke partije i druge političke organizacije?

Goran Marković rođen je 1978. godine. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranom doktorske disertacije na temu Federalizam u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine. Zaposlen je kao vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti Ustavno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Osim ustavnim pravom (posebno teorijom federalizma i neposrednom demokratijom) bavi se i temama koje su u vezi sa participativnom demokratijom i samoupravljanjem. Objavio je dvije monografije (Perspektive participativne demokratije i Bosanskohercegovački federalizam), 80 naučnih radova, a koautor je i udžbenika Ustavno pravo Bosne i Hercegovine. Jedan je od urednika ljevičarskog časopisa Novi Plamen, koji je od 2007. do 2016. godine izlazio u štampanom izdanju, a od tada izlazi kao web magazin.

#Crvena_Sarajevo #Ucionica20 #Sarajevo #Radnicki_pokret #Politika #Organizovanje #Sindikati

0
0
0
0
0
0
0